Rosamund West
Rosamund West
Editor-in-Chief
The Skinny
rosamund@theskinny.co.uk